Nauczyciele

O szkole – nauczyciele

 • Maria MagdziarzDyrektor Zespołu Społecznych Integracyjnych Szkół „Amigo”.Nauczyciel dyplomowany. Absolwentka geografii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych na Politechnice Wrocławskiej: Zarządzanie i Finanse; stypendystka Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży; egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie egzaminu maturalnego z geografii.
 • Anna ChojnowskaWicedyrektor Zespołu Społecznych Integracyjnych Szkół„Amigo”.Nauczyciel mianowany; absolwentka filologii angielskiej UWr.; egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z języka angielskiego; organizator licznych konkursów; opiekun klas maturalnych.
 • Małgorzata Królewicz-Głód – nauczyciel mianowany języka polskiego; ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Podyplomowe Studia Pedagogiczne w zakresie Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych (kwalifikacje w zakresie oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki i rewalidacji); egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie egzaminu maturalnego i gimnazjalnego z języka polskiego; opiekun dydaktyczny uczniów z wadą słuchu w naszej szkole; awans zawodowy – nauczyciel mianowany; duże doświadczenie w pracy z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych oraz wieloletnia praktyka wychowawcy kolonijnego.
 • Melania Kubik – nauczycielka matematyki i podstaw przedsiębiorczości; nauczyciel dyplomowany,egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie egzaminu maturalnego z matematyki; opiekunsamorządu szkolnego; realizuje liczne projekty z zakresu aktywnych form nauczania matematyki (prace badawcze, wykłady uczniowskie, konkursy, prezentacje), oraz wykorzystania technologii informacyjnej (np. praca z programem do nauczania geometrii CABRI, kalkulatorami graficznymi). Prowadzi również zajęcia dla uczniów o specyficznych trudnościach w nauce matematyki oraz uczniów uzdolnionych matematycznie. W ramach programów „Przedsiębiorczość”, „Droga do Sukcesu”, „Debaty szkolne” realizuje wiele przedsięwzięć wspierających rozwój przedsiębiorczych cech i umiejętności uczniów, doradca zawodowy.
 • Milena Juszczak – nauczycielka matematyki i informatyki, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Koordynator konkursów, gier i zabaw matematycznych, doskonalących zwłaszcza umiejętność koncentracji uwagi w edukacji gimnazjalnej. Systematycznie uczestniczy w warsztatach dla nauczycieli matematyki oraz bierze udział w kursach przygotowawczych do pracy z młodzieżą o specyficznych potrzebach edukacyjnych.
 • Renata Gąsior – nauczycielka biologii, EDB i wychowania do życia w rodzinie; nauczyciel dyplomowany,egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z biologii; koordynator Promocji Zdrowia w szkole (ukończone Podyplomowe Studia Promocji Zdrowia); ukończyła liczne warsztaty i kursy, m.in. w Bocholt organizowane przez Wydział Zdrowia: Niderlandzka profilaktyka i polityka antynarkotykowa); organizator międzyszkolnych konkursów (np. konkursu fotograficznego: „Moje życie tu i teraz, Twój portret” w ramach Festiwalu Sztuki Młodzieży); przygotowuje uczniów do Olimpiady Pierwszej Pomocy i Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS); opiekunka praktyk studenckich.
 • Wiesław Matkowski – nauczyciel dyplomowany WOS i historii; nauczyciel egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z WOS; mgr nauk politycznych, z I stopniem specjalizacji zawodowej; ukończył studia podyplomowe z religioznawstwa oraz marketingu i zarządzania; w szkole prowadzi koło wiedzy o społeczeństwie; opiekun praktyk studenckich.
 • Danuta Szczepanik – psycholog, doradca zawodowy, nauczyciel dyplomowany; prowadzi zajęcia wspomagające uczniów dysfunkcyjnych i dyslektycznych usprawniające funkcje poznawcze, poprawiające pamięć, uwagę i kojarzenie, poszerzające słownictwo, rozwijające wyobraĄnię i podnoszące ogólne zdolności uczenia się. Na zajęciach wykorzystywane są specjalistyczne materiały, programy komputerowe i środki audiowizualne. Nieodzownym elementem zajęć są ćwiczenia czytania, ortograficzne oraz praca nad emocjami mająca poprzez techniki relaksacji spowodować wyciszenie, wytworzenie poczucia bezpieczeństwa oraz umiejętności odprężania psychicznego, terapeuta biofeedbacku.
 • Robert Urszulak – długoletni nauczyciel religii w „Amigo”. W 2003 r. uzyskał tytuł nauczyciela dyplomowanego, rok póĄniej obronił pracę doktorską na Papieskim Wydziale Teologicznym. Tematem tej pracy była agresja występująca wsród młodzieży gimnazjalnej w związku z nieobecnością ojca z powodu wyjazdu do pracy za granicą. Stara się, by lekcje były otwarte dla wszystkich, a nie tylko dla osób wierzących. Chciałby, by uczestniczyły w nich osoby, które borykają się z różnymi problemami swojej wiary, a także osoby niewierzące. Celem lekcji jest rozbudzenie w uczniach zainteresowanie religią i umiejętności stawiania nawet najtrudniejszych pytań oraz poszukiwania na nie odpowiedzi.
 • Przemysław Kopeć – nauczyciel mianowany, absolwent historii UW, ukończone studia podyplomowe w zakresie filozofii, surdopedagogiki i etyki na UW. Opiekun koło filozoficznego. Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z zakresu historii.
 • Joanna Patrzyk – nauczyciel mianowany, absolwentka filologii angielskiej UW. Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z zakresu j. angielskiego.
 • Grażyna Mikołajczyk – nauczycielka chemii, nauczyciel mianowany; absolwentka Wydziału Chemii UW; ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej; przygotowanie do pracy z młodzieżą o specyficznych potrzebach edukacyjnych zdobyła na licznych kursach – m.in. kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, Uczeń z Zespołem Aspergera, Praca z uczniem zdolnym, Uczeń z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej; systematycznie uczestniczy w warsztatach i kursach doskonalących dla nauczycieli chemii; interesuje się kulturą różnych narodów.
 • Anna Jastrzębska – nauczycielka matematyki, absolwentka kierunku: Matematyka nauczycielska na Uniwersytecie Wrocławskim. Opiekun szkolnego kółka szachowego.
 • Ana Sotirovska – Nauczyciel-terapeuta języka polskiego. Doktor filologii polskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła Podyplomowe Studia Terapii Zajęciowej oraz kurs: „Biblioterapia w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”. Posiada przygotowanie pedagogiczne i psychologiczne w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Jako nauczyciel-terapeuta wykorzystuje w nauczaniu języka polskiego metody terapeutyczne, zwłaszcza formy biblioterapii i dramatoterapii.
 • Kamila Smułka – Nauczyciel muzyki. Magister sztuki, absolwentka Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Prowadzi zajęcia muzykoterapii oraz zajęcia dodatkowe – nauki gry na instrumentach oraz zespół wokalny. Przygotowuje oprawę muzyczną imprez szkolnych. Studia Podyplomowe Muzykoterapii. Ukończyła kurs choreoterapii prowadzony przez mgr Reginę Wolską.
 • Krystyna Chlebosz – pedagog, absolwentka pedagogiki(specjalizacja – poradnictwo)i filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Kolegium Nauczycielskiego(kierunek- j.polski i historia) Obecnie kontynuuje studia z zakresu filologii angielskiej w Wyższej Szkole Filologicznej. W szkole prowadzi zajęcia indywidualne oraz sprawuje opiekę pedagogiczną nad uczniami. W indywidualnej pracy profilaktyczno-terapeutycznej w szczególności zajmuje się uczniami przejawiającymi trudności emocjonalne oraz specyficzne trudności w uczeniu się. Interesuje się logoterapią, literaturą i turystyką górską.
 • Małgorzata Skibińska – Jeleń – Małgorzata Skibińska-Jeleń –pedagog, specjalista terapii uzależnień, terapeuta rodzinny, socjoterapeuta, nauczyciel dyplomowany. Główne kierunki pracy w szkole: udzielania wsparcia w zakresie problemów osobistych, rówieśniczych, rodzinnych, profilaktyka i terapia uzależnień, zajęcia psychoedukacyjne ukierunkowane na rozwój umiejętności interpersonalnych i prospołecznych.
  Cele te realizuje poprzez pracę indywidualną z uczniem, zajęcia grupowe z zespołami klasowymi, spotkania z rodzicami, a także pracę z rodziną.
 • Anna Filanowska-Woźny – nauczyciel mianowany języka niemieckiego. Absolwentka
  Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów
  podyplomowych na kierunku Resocjalizacja. Egzaminator Okręgowej
  Komisji Egzaminacyjnej w zakresie egzaminu maturalnego i gimnazjalnego
  z języka niemieckiego. Uczestniczyła w licznych szkoleniach na temat
  pracy z dziećmi z Zespołem Aspergera oraz kinezjologii edukacyjnej.
  Organizator Dni Kultury Niemieckiej „Amigonalia”.
 • Joanna Błasiak – absolwentka logopedii i neurologopedii UW, mgr pedagogiki KUL. Specjalista biofeedback – dyplom Instytutu EEG w Warszawie. Od 20 lat pracuje z osobami niepełnosprawnymi z MPD, Autyzmem, zespołem Aspergera, zaburzeniami mowy o podłożu neurologicznym. Doświadczenie zdobywała w przedszkolach integracyjnych w Warszawie,w Stowarzyszeniu Twórców i Zwolenników Psychostymulacji we Wrocławiu, w Centrum NAVICULA w Łodzi oraz własnym gabinecie „Biofeedback i Logopedia”.
 • Dagmara Polańska-Chyła – nauczyciel mianowany informatyki i fizyki, terapeuta biofeedbacku. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego (fizyka) oraz Dolnośląskiej Szkoły Wyższej (pedagogika, specjalność – terapia pedagogiczna). Ukończyła podyplomowe studia Informatyka dla nauczycieli na Uniwersytecie Wrocławskim, oraz posiada certyfikat terapeuty metodą biofeedbacku.
 • Urszula Grządziel – nauczyciel mianowany języka angielskiego, Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z zakresu j. angielskiego, posiada dyplom Nauczycielskiego Kolegium Językowego oraz Uniwersytetu Wrocławskiego, PWT (w zakresie specjalizacji rodzinnej), Uniwersytetu Wrocławskiego (w zakresie historii nauczycielskiej)
 • Anita Cieślak – absolwentka Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz neurologopedii Uniwersytetu Wrocławskiego. Opiekun gazetki szkolnej „Amigo” – „Bo każdy jest ważny!” oraz koła dziennikarskiego. Terapeuta EEG- Biofeedback.
 • Michał Drozdowski – nauczyciel języka polskiego; absolwent filozofii, magister filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim, doktorant filmoznawstwa; opiekun szkolnego klubu filmowego. Na swoich zajęciach dzięki wykorzystaniu multimediów zapoznaje uczniów z szeroko rozumianymi kontekstami kultury. Pasjonat kina, literatury, wędrówek górskich i dobrej kuchni.
 • Agnieszka Portkowska – nauczyciel dyplomowany wychowania fizycznego.Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,instruktor strzelectwa sportowego.Certyfikowany terapeuta I-go stopnia EEG Biofeedback oraz RSA Biofeedback (Respiratory Sinus Arythmia Biofeedback).Prowadzi tą metodą terapię z uczniami z zespołem Aspergera,ADHD,dysleksją,zaburzeniami emocji,itp.Prowadzi zajęcia z zakresu Integracji Sensorycznej oraz technik relaksacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych programów i urzadzeń typu AVS Biofedback.Wdrożyła program edukacyjny Jurka Owsiaka i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy p.t.”Ratujemy i uczymy ratować”, dotyczący udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,czyli resuscytacji krążeniowo-oddechowej.Interesuje się kulturą Dalekiego Wschodu,jogą oddechową,japońskimi sztukami walki.
 • mgr Tomasz Sorbian -Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Trener II klasy pływania sportowego, posiada uprawnienia do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej. Opiekun szkolnego koła sportowego. Były zawodnik Korony Kielce i „Olimpijczyk” Końskie w kolarstwie szosowym, był zawodnikiem 2-ligowej drużyny Karpaty Krosno, czynny zawodnik drużyny „BSC” Bliżyn. Obecnie zdobywa kwalifikacje Technika Masażysty.
 • Agnieszka Bałka-Walencik– nauczyciel mianowany, absolwentka Uniwersytetu Opolskiego oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Prowadzi zajęcia języka polskiego, a od kilku lat także wiedzy o kulturze, plastyki, muzyki oraz zajęć artystycznych i technicznych.
  > Pracuje również z obcokrajowcami, ucząc języka polskiego jako obcego.
 • Monika Filinowicz – nauczyciel kontraktowy geografii oraz przyrody nie tylko z zawodu, ale też z zamiłowania, absolwentka studiów magisterskich  na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania oraz Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych „Nauczyciel Przyrody” również na UWr. Miłośniczka wędrówek górskich oraz zawodniczka II – ligowej drużyny tenisa stołowego w Tarnowskich Górach.